Varend erfgoed wordt beschermd

Geplaatst op 28/12/2015

Op 28 december 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad het varend-erfgoed-besluit van 27 november 2015, dat het Vlaams decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed uitvoert.  Beide regelgevende instrumenten treden in werking op 1 januari 2016.

Het basisdecreet van 2002 was reeds grondig aangepast door een wijzigingsdecreet van 9 mei 2014. De voornaamste aanpassingen van 2014 hadden tot doel:

-het beschermingsregime van het varend (nautisch) erfgoed af te stemmen op de andere erfgoedregimes van de Vlaamse Gemeenschap (Toptukkendecreet(1), Onroerenderfgoeddecreet(2), …);

-Een wettelijke basis te verschaffen aan de centrale inventaris van het varend erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap;

-De rechtsgevolgen van de bescherming van varend erfgoed te verduidelijken.

Het voornaamste beleidsinstrument wordt het beheersprogramma, met daaraan gekoppeld de toekenning van onderhouds- en beheerspremies.

Er werd een speciaal herkenningsteken voor beschermd varend erfgoed ingevoerd in de vorm van een wimpel.

Het systeem van voorlopige en definitieve bescherming wordt afgestemd op het beschermingsregime van topstukken. Parallel met het regime van beschermde roerende voorwerpen en verzamelingen (topstukken) is het verboden voorlopig of definitief beschermd varend erfgoed buiten de Vlaamse Gemeenschap te brengen zonder toelating van het agentschap Onroerend Erfgoed(3).

Opmerkelijk is de subsidiariteitsregel die door het wijzigingsdecreet van 2014 werd ingevoerd: als het beschermd varend erfgoed ook beschermd is op grond van het Topstukkendecreet is de toelatingsvereiste slechts van toepassing als de Vlaamse Regering dit uitdrukkelijk bepaalt.

Meer informatie over de nieuwe varend-erfgoedregeling vind u op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/nieuws/definitieve-goedkeuring-varenderfgoedbesluit/.

 

 

(1) Het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang.

(2) Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

(3) Het agentschap Onroerend Erfgoed is een agentschap van de Vlaamse overheid. In de regelgevende optiek omvat “onroerend erfgoed” zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk, heraldisch als varend erfgoed.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies