Topstukkendecreet gewijzigd

Geplaatst op 08/09/2014

Newsalert : Wijziging Topstukkendecreet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

In maart 2014 publiceerden wij een nieuwsalert ivm de vooropgestelde wijziging van het Topstukkendecreet. Deze wijziging werd doorgevoerd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 augustus 2014 (Decreet van 25 april 2014.tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, wat betreft de definitie van `topstuk' en tot omzetting van de Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen).  De datum voor de inwerkingtreding van het nieuwe Decreet hangt voorts nog af van de Vlaamse Regering.

Hieronder vindt u nogmaals onze samenvatting van de inhoud van deze wijziging :

In zijn vorige vorm bood het Topstukkendecreet enkel bescherming voor de in de Topstukkenlijst opgenomen cultuurgoederen.

Het gewijzigde decreet breidt de notie van ‘topstukken’ uit tot alle cultuurgoederen die aan de toetsingscriteria voor een topstuk (’zeldzaam en onmisbaar’) voldoen – de toetsingscriteria die van het uitvoeringsbesluit zijn opgenomen worden nu expliciet in het decreet opgenomen – , ongeacht of ze al dan niet in de Topstukkenlijst werden opgenomen. Voor het buiten Vlaanderen brengen van topstukken is steeds een voorafgaande toestemming  vereist vanwege de Vlaamse overheid. De weigering van de toestemming om een topstuk buiten Vlaanderen te brengen, verplicht de Vlaamse overheid tot aankoop van het cultuurgoed tegen een geobjectiveerde (internationale) marktwaarde. De garanties die het huidige Topstukkendecreet op dit vlak aan de eigenaars biedt, blijven ongewijzigd

Het aangepast decreet remedieert een hiaat in het vorige Topstukkendecreet waarbij ‘topstukken’ die niet gekend zijn, doordat ze bijvoorbeeld deel uitmaken van een private collectie, naar het buitenland konden worden gebracht zonder dat de Vlaamse overheid daarbij de mogelijkheid had om ze, omwille van hun belang voor het Vlaamse erfgoed, te beschermen en eventueel te verwerven.

Het nieuw decreet biedt een toereikende oplossing voor dit hiaat zonder dat daarvoor een zware administratief-bureaucratische regeling dient ingevoerd te worden die, naar voorbeeld van de EU-regeling voor de uitvoer van cultuurgoederen buiten Europa, voor uitgebreide categorieën van cultuurgoederen, een voorafgaande toelating verplicht stelt.

De beoordeling of een cultuurgoed al dan niet beantwoordt aan de criteria ‘zeldzaam en onmisbaar’ en derhalve een topstuk is, valt in eerste instantie toe aan de eigenaar van het cultuurgoed. De nieuwe regeling biedt de mogelijkheid aan de eigenaar om, voorafgaand aan het buiten Vlaanderen brengen van een cultuurgoed, een ruling te vragen die uitspraak doet over het feit of het cultuurgoed al dan niet een topstuk is in de zin van het topstukkendecreet.

De Vlaamse overheid kan op basis van de EU Richtlijn en de UNESCO 1970 Conventie de terugkeer naar Vlaanderen vorderen van topstukken die zonder voorafgaande toelating buiten Vlaanderen werden gebracht.

Decretaal kader Europese verordening uitvoer cultuurgoederen

Het wijzigingsdecreet voert tevens een decretaal kader in voor de aflevering van de door de Europese Unie opgelegde vergunningen voor het buiten de Europese Unie brengen van cultuurgoederen. Tot op heden werden deze vergunningen afgeleverd in rechtstreekse toepassing van de Europese Verordening betreffende de uitvoer van cultuurgoederen. Het decreet voorziet in specifieke strafbepalingen voor de overtreding van deze vergunningsplicht.

Deze newsflash wordt verstrekt bij wijze van algemene informatie ; de inhoud hiervan maakt geen juridisch advies uit. Voor meer informatie over dit onderwerp, contacteer ons via info@lambrechtlaw.be.

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies