Juridische mededelingen

Algemene voorwaarden van onze dienstverlening

1. Onze rechtspraktijk

De advocaten die via Lambrecht Law Office(*) hun praktijk uitoefenen, zijn ingeschreven aan een van de balies van Brussel en voeren de titel van advocaat of avocat.  Onze dienstverlening wordt beheerst door de bepalingen van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek die ons beroep regelen en de deontologie van de bevoegde balie.

(*) Lucie Lambrecht Law Office is een burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kleine Zavel 12. Ondernemingsnummer : 0822.140.227 (RPR Brussel).

Belgisch recht is van toepassing op de rechtsverhouding met onze cliënten. Eventuele geschillen worden bij voorkeur beslecht via de geschillenbehandelingsprocedures van de bevoegde balie. Bij blijvende onenigheid zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Mr. Lucie Lambrecht is onderworpen aan de buitengerechtelijke geschillenbeslechting voorzien in volgende gedragscode of reglement: Codex 2009 van Balie Brussel – NL.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij http://www.baliebrussel.be/nl/uw-advocaat/wat-bij-onenigheid-met-mijn-advocaat.

2. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Door een beroep te doen op de diensten van Lambrecht Law Office stemt u ermee in dat de totale aansprakelijkheid voor onze juridische dienstverlening beperkt blijft tot het maximumbedrag van de dekking op enig tijdstip voorzien door de globale polis van de bevoegde balie.

De polis beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel, die de aansprakelijkheid van de huidige advocaten bij Lambrecht Law Office dekt, biedt dekking tot 1.250.000 EUR per schadegeval. De dekking geldt in de hele wereld voor activiteiten uitgevoerd vanuit ons in België gevestigd kantoor, met uitzondering van claims ingesteld in de USA of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van deze landen.

3. Erelonen

Lambrecht Law Office hanteert een strikt en transparant systeem van ereloonberekening dat een optimale prijs/kwaliteitverhouding moet verzekeren.

Het ereloon wordt berekend aan de hand van de gepresteerde nuttige tijd, op basis van een uurtarief. Het uurtarief wordt vastgelegd in functie van de ervaring en specialisatie van de behandelende advocaat en de aard van de prestaties. In principe houden we geen rekening met de aard en de complexiteit van het dossier. Wij  behouden ons evenwel het recht voor om onze uurtarieven te verhogen door toepassing van een factor van minimum 1,25 en maximum 1,75 in geval van hoogdringendheid van de gevraagde dienst of in functie van het behaalde resultaat. De uurtarieven worden jaarlijks herzien.  

Afhankelijk van de wensen van de cliënt en de inschatting te goeder trouw van de redelijke tijd die nodig is om een dossier af te handelen, kan het ereloon op voorhand worden begroot op een vast bedrag of binnen een bepaalde prijsvork. Tenzij anders overeengekomen, blijft dergelijke begroting een schatting op basis van gekende en voorzienbare gegevens en sluit in geen geval uit dat het uiteindelijk ereloonbedrag aanzienlijk afwijkt van het initieel begrote bedrag.

De uurtarieven omvatten in de regel alle vaste kosten met inbegrip van de kantoor- en secretariaatskosten. Andere uitgaven zoals verplaatsings- en reiskosten, internationale telecommunicatievoorzieningen, speciale post- en koerierdiensten, enz. en kosten en erelonen van derden (gerechtskosten, notaris, deurwaarder, …) worden gefactureerd aan kostprijs.

Bij de opening van een nieuw dossier wordt een forfaitair bedrag van 50 EUR (excl. BTW) aangerekend. Dit bedrag is verschuldigd zelfs als de cliënt beslist niet verder te gaan.

Vanaf 1 januari 2014 is BTW verschuldigd op prestaties van advocaten. Op onze erelonen en kosten (met uitzondering van bepaalde kosten voorgeschoten voor rekening van de cliënt) wordt dus voortaan BTW aangerekend aan het normaal tarief van 21%.

Tenzij anders overeengekomen bezorgen wij maandelijkse facturen.

Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij niet-betaling of laattijdige betaling lopen van rechtswege en zonder ingebrekestelling laattijdigheidsinteresten aan 12% per jaar vanaf de vervaldatum op het openstaand factuurbedrag. Bovendien worden bij niet-betaling of laattijdige betaling worden onze facturen bij wijze van forfaitair conventioneel schadebeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% van het openstaand factuurbedrag.

4. Anti-witwaswetgeving

Vooraleer wij voor u als cliënt optreden zijn wij verplicht om formeel bewijs van uw identiteit op te vragen en mogen wij externe checks uitvoeren met dat doel. Het Belgisch recht verplicht ons om in bepaalde omstandigheden vermoedens van activiteiten van witwassen van geld of financiering van terrorisme te rapporteren bij de witwasautoriteit (Cel voor Financiële Informatieverwerking). We mogen u hiervoor niet contacteren noch uw voorafgaande goedkeuring vragen. We sluiten elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van zulke rapportering of als we beslissen om niet langer voor u te werken in deze omstandigheden.

5. Gegevensbescherming

Zie artikel 11 van onze Disclaimer.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Zie artikel 3 van onze Disclaimer.

7. Diensten van derden

De advocaten bij Lambrecht Law Office beheersen in principe de meeste praktijkgebieden waarin Lambrecht Law Office zich profileert. Bepaalde specifieke vragen kunnen evenwel supergespecialiseerd of extern expertadvies of -bijstand vereisen. In deze gevallen kan Lambrecht Law Office gebruik maken van haar netwerk van correspondent-advocaten of -kantoren die de nodige expertise hebben in het desbetreffende domein en al dan niet in onderaanneming werken.

Behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Lambrecht Law Office niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door deze derden met het akkoord van de cliënt.

8. Informatie en klachten

Indien u verdere informatie wenst te verkrijgen of indien u eender welke klacht heeft met betrekking tot de uitoefening of de vergoeding van onze diensten, wil u graag contact opnemen met Mr. Lucie Lambrecht:

  • via post op het adres: Kleine Zavel 12, B-1000 Brussel
  • via fax op het nummer: 02 450 42 16,
  • via e-mail op het adres: ll@lambrechtlaw.be,
  • of via telefoon op het nummer: 02 513 91 86.

9. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Mr. Lucie Lambrecht is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.

In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen bij ons zoals in punt 8 hierboven aangegeven.

In overeenstemming met Titel 4 van Boek XVI WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.

De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand:  https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/buitengerechtelijke-regeling.

De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat . Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.

De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.

Mr. Lucie Lambrecht is tevens onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Balie Brussel-NL: Codex 2009 van Balie Brussel.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij Balie Brussel-NL: http://www.baliebrussel.be/nl/uw-advocaat/wat-bij-onenigheid-met-mijn-advocaat.

 

Gebruiksvoorwaarden van deze website

1. Algemeen

Deze website wordt ter beschikking gesteld door Lambrecht Law Office. U stemt ermee in dat u deze website uitsluitend voor eigen gebruik zal bezoeken en raadplegen, en dat u voldoet aan alle geldende wettelijke en reglementaire vereisten met betrekking tot het gebruik van deze website.

2. Privacybeleid

Alles wat het privacybeleid van Lambrecht Law Office betreft vindt u terug in artikel 11 van onze Disclaimer.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Lambrecht Law Office is de enige houder van alle intellectuele eigendomsrechten (of heeft de nodige licenties verworven van derden om deze intellectuele eigendomsrechten te exploiteren) met betrekking tot deze website en de inhoud ervan, met uitsluiting van alle anderen. Meer hierover vindt u in artikel 3 van onze Disclaimer.

 

Verklaring over cookies